Bod č. 18

Nájom časti pozemku parc. č. 18/4 zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 23 m2 nachádzajúceho sa na Šíravskej ulici v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.