Bod č. 19

Predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9, zastavané plochy a nádvoria pod existujúcou reklamnou stavbou, na dobu určitú v trvaní 5 rokov v prospech spoločnostiI SPA, spol. s.r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č.92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717, ako prípadhodný osobitného zreteľa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.