Návrh uznesenia

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/ volí
1.Návrhovú komisiu:
Ing. Soňa Svoreňová
JUDr. Ing. Marek Zajíček

B/ Overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Schwartzová
Ing. Ladislav Kugler

C/ Skrutátorov:
Mgr. Ing. Xénia Domaracká
Ing. Katarína Hillerová

D/ Zapisovateľa zápisnice:
Mgr. Denisa Sedmáková

Počet prítomných: 12
Hlasovanie: ZA: 11/ PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0/ NEHLASOVAL:1

1B/ schvaľuje zverejnený návrh programu zasadnutia
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: ZA: 12/ PROTI: 0/ZDRŽAL SA: 0/ NEHLASOVAL:0

upravený program rokovania:
- bod číslo 12 zaradený do programu skôr, v poradí ako 6A,
- zaradenie nového bodudo bodu Rôzne s označením: 24A24. A/Nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 vovýmere 152 m2, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, vprospech JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Čmelíková 15, 821 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Počet prítomných: 11
Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0 /ZDRŽAL SA: 0 / NEHLASOVAL:0