Návrh uznesenia

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                          volí
 
1. Návrhovú komisiu:                                  1.  Ing. Soňa Svoreňová
                                                                       2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
                                                                       3.Mgr. art. Jana Némethová 

2.  Overovateľov zápisnice:                         1. Ing. Zuzana Schwartzová
                                                                        2. Ing. Ladislav Kugler
 
3.  Skrutátorov:                                            1.  Ing. Katarína Hillerová
                                                                      
 
4.  Zapisovateľa  zápisnice:                         Mgr. Denisa Sedmáková
 
 
Počet prítomných: 10     
Hlasovanie: ZA:   10      / PROTI:   0    / ZDRŽAL SA:     0    / NEHLASOVAL: 0   
 
 
B/                                                     schvaľuje
 
 
zverejnený návrh programu zasadnutia
 
 
Počet prítomných:  10  
Hlasovanie: ZA:  10  / PROTI:   0    /ZDRŽAL SA:  0  / NEHLASOVAL:  0