Bod č. 7

Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.