Bod č. 10

Návrh na vyhlásenie zámeru na zámenu časti pozemku parc. č. 3551/22, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3313, v spoluvlastníctve žiadateľov: Fűlle Peter, Bratislava v ½; Fieber Peter, Bratislava v ¼; Fieber Štefan, Bratislava v ¼, nachádzajúceho sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, za časť pozemku parc. č. 3551/20, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040, nachádzajúcich sa na Dvojkrížnej ul. V Bratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.