Bod č. 13

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............ zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.