Bod č. 2

Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.