Bod č. 3

Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 z ........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.