Bod č. 16

Návrh na nájom časti pozemkov registra „C“ parc. č. 491/117 a parc. č. 491/120, evidované na LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rajeckej ul. č. 34, 36, 38 v Bratislave, v zastúpení správcom SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Bebravská 34, Bratislava, za účelom zriadenia prístupovej rampy do vchodu domu na Rajeckej č. 38 v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.