Bod č. 1C

Nájom pozemku registra „C“ parc. č. 3648/158 vo výmere 16 m2, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na Žitavskej ul. v Bratislave v prospech Františka Baka, Vážska 11, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.