Návrh uznesenia

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.
 
Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 
A/                                                          volí
 
Návrhovú komisiu:                                  1.  Ing. Soňa Svoreňová
                                                                  2.  JUDr. Ing. Marek Zajíček
 
2.  Overovateľov zápisnice:                   1. Ing. Zuzana Schwartzová
                                                                 2. Ing. Ladislav Kugler
 
3.  Skrutátorov:                                      1. Ing. Katarína Hillerová
                                                                      
 
4.  Zapisovateľa  zápisnice:                     Mgr. Denisa Sedmáková
 
 
Počet prítomných:  8
Hlasovanie: ZA:  8 / PROTI:  0  / ZDRŽAL SA:  0   / NEHLASOVAL: 0
 
 
B/                                                     schvaľuje
 
 
zverejnený návrh programu zasadnutia
 
 
Počet prítomných:  8
Hlasovanie: ZA:  8   / PROTI:  0   /ZDRŽAL SA:  0 / NEHLASOVAL:  0