Bod č. 9

Vyhlásenie zámeru na predaj, resp. nájom vlastníctva časti pozemku parc. registra „E“ č. 603/100 o výmere 1302 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.