Bod č. 17

Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.1225/1-zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa na umiestnenie reklamný stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej –Železničnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa vzmysle § 9a ods. 9 písm. c)zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v zneníneskorších predpisov v prospech spoločnostiI SPA, spol.sr.o., so sídlom na Kopčianska ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.