Bod č. 21

Schválenie prevodu vlastníctva pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7, na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LVč. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v prospech A-KLINIK a.s., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47500026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.