Miestne zastupiteľstvo - 23. zasadnutie 15.02.2022

 • 15. februára 2022, 08:30 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [53.31 kB]
 1. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 2. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 3. 4.Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021

 4. 5.Kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2021

 5. 6.Petícia obyvateľov proti výstavbe parkovacieho domu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Bebravskej ulici

 6. 8.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženej overovacej štúdii Pešia zóna Vrakuňa

 7. 9.Vyhlásenie súťaže na nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3168/10 a parc. č. 3167/3 na Majerskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.

 8. 10.Žiadosť spoločnosti Luxstore s.r.o., Bratislava o zápočet časti vynaložených výdavkov s úpravou NP na Bodvianskej 21A v Bratislave.

 9. 11.Vyhlásenie súťaže na nájom nebytového priestoru o výmere 48,74 m² na Bodvianskej 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave.

 10. 12.Žiadosť nájomcu Kornela Blaška o zápočet vložených investícií - vybudovanie elektrickej prípojky NN - znížením výšky nájmu

 11. 13.Žiadosť Petra Chudého a Anny Chudej, Bratislava o vyjadrenie súhlasu k odčleneniu časti pozemku parc. č. 631/93 na Železničnej ulici v Bratislave.

 12. 14.Žiadosť nájomcu CBA Market, s.r.o., Brezno o vydanie súhlasu s podnájmom nebytových priestorov na Bučinovej 12-14 pre TERNO real estate s.r.o., Bratislava, IČO: 50 020 188.

 13. 15.Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o., Bratislava, IČO: 47 545 674, o predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/3 v areáli ŠK Vrakuňa
  v Bratislave na umiestnenie reklamnej stavby BIGboardu.

 14. 16.Žiadosť Marcela Kyseľa, Bratislava o vyjadrenie súhlasu k umiestneniu včelstiev (úľov) do Lesoparku Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa.

 15. 7.Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nájom stavby na Vážskej 32 v Bratislave.

 16. 7.A/ Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2022 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 17. 1 .Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice , schválenie programu