Miestne zastupiteľstvo - 3. zasadnutie 14.02.2023

 • 14. februára 2023, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [54.35 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026.

 4. 4.Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava

 5. 5.Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

 6. 6.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za II. polrok 2022.

 7. 7.Návrh na schválenie zmeny termínu splátok v zmysle dohody o splátkach WESTEC, spol. s r.o.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ...../2023 zo dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo dňa 14.2.2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2023

 10. 10.Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023.

  Materiály
 11. 11.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky 2023 – 2025
  Príloha: Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2023 a na roky 2024-2025

 12. 12.Návrh na schválenie predĺženia platnosti strategických dokumentov Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018-2022 a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2014-2022

 13. 13.Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 14. 14.Návrh na prijatie daru v podobe opravy zmiešaného odpadového kanalizačného potrubia v areáli ŠK Vrakuňa

 15. 15.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2374/36 na Anízovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na základe zmluvy o budúcej zmluve v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

 16. 16.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva novovzniknutého pozemku registra „C“ KN č. 1791/9 o výmere 12 m2, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, RNDr. Marcele Dlugošovej, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 17. 17.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva novovzniknutého pozemku registra „C“ KN č. 1791/8 o výmere 5 m2, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Marekovi Šimuničovi, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 18. 18.Návrh na uzatvorenie nájomného vzťahu na nájom pozemkov v k. ú. Vrakuňa na umiestnenie 10 ks tzv. Z-Boxov – schránok na zásielky so spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999 ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 19. 19.Rôzne - Návrh na odmeny členom dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Bebravská 34,821 07 Bratislava

 20. 20.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia