Miestne zastupiteľstvo - 11. zasadnutie 28.01.2020

 • 28. januára 2020, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [52.22 kB]
 • Schválený program[17.27 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 28.04.2020
 1. 1.1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 4. 4.4. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.

 5. 5.5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2019

 6. 6.6. Návrh na vyradenie elokovaného pracoviska - Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava a jedálne pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2020 a ich následné zaradenie k 01.09.2020.

 7. 7.7. Návrh Zásad poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a jednorazového vstupného balíčka pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

 8. 8.8. Návrh na verejné ocenenie občana mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 9. 9.9. Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 10. 10.10. Návrh Štatútu Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 11. 11.11. Návrh Pravidiel poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 12. 12.12. Návrh na prijatie dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 13. 5A..5A. Návrh na prenájom nebytových priestorov, o podlahovej ploche 891,19 m2 nachádzajúcich sa v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech spoločnosti Edux s. r. o., so sídlom na Vážskej 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52560813, za účelom zriadenia Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení.

 14. 14.14. Návrh na nájom časti pozemkov pod terasami polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 v Bratislave, parc.č. 1232/1; 1232/2; 1233/1, 1233/2 a polyfunkčného domu Stavbárska 38 v Bratislave parc.č. 1231/1, k.ú. Vrakuňa, v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom realizácie projektov mestskej časti zameraných na zabezpečenie čistoty a poriadku v uvedenej lokalite.

 15. 15.15. Rôzne.

 16. 16.16. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.

Informačné materiály

 1. 17.IM č.1 - Informácia o zapojení sa mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a jej rozpočtových organizácií do výziev a projektov v roku 2019.

 2. 17.IM č. 2 - Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa