Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 25.04.2023

 • 25. apríla 2023, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [55.39 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026

 4. 4.Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

 5. 5.Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2023, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení neskorších dodatkov

 6. 6.Návrh Dohody o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorenej podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo dňa 25.4.2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo dňa 25.4.2023 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 9. 9.Návrh na stanovenie výšky nájomného na prenájom nebytových priestorov s príslušenstvom v spoločenskej sále na Poľnohospodárskej 27B v Bratislave a v Dennom centre Malý Dunaj na Čiernovodskej 25 v Bratislave.

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. .../ 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 11. 11.Návrh zásad pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 12. 12.Žiadosť nájomcu TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254, o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 67/2006 zo dňa 01.06.2006 na nájom objektov kotolní.

 13. 13.Žiadosť nájomcu spoločnosti TERMMING, a.s., Bratislava, IČO: 35 972 254, o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme NP č. 110/2021 zo dňa 28.05.2021.

 14. 14.Žiadosť Zsolta Szaba o predĺženie doby nájmu trhových stolov na Rajeckej ul. v Bratislave na maloobchodný predaj ovocia, zeleniny a kvetov

 15. 15.Žiadosť Športového klubu Príroda Bratislava a JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej o zámenu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3964/34 o výmere 45 m2 za novovytvorený pozemok parc. č. 3899/67, k. ú. Vrakuňa.

 16. 16.Žiadosť Františka Baka o odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 3648/158 o výmere 16 m2, LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na Žitavskej ul. v Bratislave

 17. 17.Ponuka od spoločnosti ELIMA s.r.o. Bratislava na odkúpenie dvoch stavieb studní v lesoparku Vrakuňa, evidovaných na LV č. 2326, k. ú. Vrakuňa.

 18. 18.Návrh na zmenu znenia uznesenia č. 461/XXV/2022 zo dňa 28.6.2022 - Ponuka Ministerstva hospodárstva SR na delimitáciu pozemkov registra „E“ parc. č. 857, parc. č. 858/100 a parc. č. 876/102 v areáli lesoparku (pri vodných studniach), k. ú. Vrakuňa.

 19. 19.Návrh na schválenie víťaza súťaže na nájom časti pozemku registra „E“ . 603/100 vo výmere 1302 m2, k. ú. Vrakuňa, na Leknovej ul. v Bratislave

 20. 20.Rôzne: Dohoda o zabezpečení úloh mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úseku ochrany pred požiarmi.

 21. 21.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia

 22. 4.A/ Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 – návrh na prijatie opatrení.