Miestne zastupiteľstvo - 21. zasadnutie 21.09.2021

 • 21. septembra 2021, 08:00 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [56.41 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 4. 4.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.

 5. 5.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2021.

 6. 6.„Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2020 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020.“

 7. 7.Návrh na zapojenie do rozpočtu a čerpanie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 9. 9.Návrh zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 10. 10.Ponuka na odpredaj studní v lesoparku Vrakuňa od spoločnosti ELIMA s. r. o., Bratislava, IČO: 46 380 884.

 11. 11 A.Vyhodnotenie súťaže na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6 v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením -pozmeňujúci návrh

 12. 12.Petícia proti umiestneniu predajného stánku s občerstvením v lokalite I. lesoparku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 13. 13.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov o veľkosti 1/16 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 653/1 a parc. č. 654/1, LV č. 5235 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Železničnej ulici v Bratislave, do vlastníctva spoluvlastníkovi Ferdinandovi Törökovi, Staré záhrady 26, 821 05 Bratislava.

 14. 14.Ponuka na výmenu, odpredaj alebo dlhodobý prenájom pozemkov v lokalite na Brezovej ulici v Bratislave za lesoparkom, k. ú. Vrakuňa, od vlastníkov v zastúpení spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a. s., Pažického 6178/1A, Bratislava.

 15. 15.Návrh na vyhlásenie zámeru na nájom stavby na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, pre školské zariadenie od 01.09.2022

 16. 16 A.Žiadosť nájomcu - EDUX s.r.o., Vážska 5012/34 v Bratislave o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov z dôvodu sťaženého užívania a opravu havarijného stavu strechy objektu na Vážskej 34 v Bratislave.

 17. 17.Žiadosť nájomcu - Súkromné gymnázium, Vážska 32 v Bratislave o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov z dôvodu sťaženého využívania.

 18. 18.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom Rajecká 34, 36, 38 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vlastníkovi bytu.

 19. 19.Návrh na schválenie dohody o povolení 150-eurových mesačných splátok dlhu vo výške 2 044,71 eur vzniknutého z nezaplateného nájomného v nájomnom byte na Stavbárskej 38, Bratislava a odpustenie úrokov z omeškania z tohto dlhu manželom Eduarda a Alžbety Eisnerovým, bytom: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava.
  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc,

 20. 20.Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo určenej sobášnej siene.

 21. 21.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2020.

 22. 22.Dlhodobý prenájom miestnosti 27 m2 v priestoroch Základnej školy Železničná 14, Bratislava, k.ú. Vrakuňa, nájomcovi - Richard Malárik R+E, Kríkova 2, 821 07 Bratislava, IČO : 17 365 180.

 23. 23.Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2020.

 24. 24.Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2014 – 2020

 25. 25.Rôzne - Návrh na schválenie víťaza súťaže – nájom stavby na Čiližskej 26A v Bratislave v súlade s uznesením MZ č. 343/XX/2021 zo dňa 29.06.2021.

 26. 26.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia

 27. 11 B.Vyhodnotenie súťaže na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6 v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením.

 28. 16 B .Žiadosť nájomcu - EDUX s.r.o., Vážska 5012/34 v Bratislave o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov z dôvodu sťaženého užívania a opravu havarijného stavu strechy objektu na Vážskej 34 v Bratislave.