Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 27.06.2023

 • 27. júna 2023, 08:30 h
 • Spoločenská sála Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [57.3 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026.

 4. 4.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa II.polrok 2023

 5. 5.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

 6. 6.Návrh na schválenie zmeny výšky splátok v zmysle dohody o splátkach a predĺženie lehoty splatnosti dlhu WESTEC, spol. s r.o.

 7. 7.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2022.

 8. 8.Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2022.

 9. 9.Návrh na nájom časti pozemkov registra ,,C“ parc. č. 3167/3/10, 3168/10, 3167/4, LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa na Majerskej ul. v Bratislave na prevádzkovanie Zberného dvora na Majerskej ul.

 10. 10.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ..... 2023 o nájme bytov

 11. 11.Žiadosť nájomcu Koláčik v. o. s, Bratislava, IČO: 48 175 781 o predĺženie doby nájmu na nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 491/212 v zmysle NZ Ev. č. MČ 157/2018 zo dňa 14.8.2018, na ktorom je postavený predajný stánok vo vlastníctve nájomcu, evidovaný na LV č. 5658 na Rajeckej ul. v Bratislave.

 12. 12.Žiadosť nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 20, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 148/2018.

 13. 13.Žiadosť nájomcu euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 808 683,predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 149/2018.

 14. 14.Žiadosť nájomcu JEZET reklamná agentúra, s.r.o., Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 205, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 151/2018.

 15. 15.Žiadosť nájomcu ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018.

 16. 16.Žiadosť nájomcu GRYF reklamné štúdio, s. r. o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 45 939 187, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 153/2018.

 17. 17.Žiadosť nájomcu ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 154/2018.

 18. 18.Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o., Bratislava, IČO: 47 545 674, o predĺženie doby nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 889/3 v areáli ŠK Vrakuňa v Bratislave na umiestnenie reklamnej stavby BIGboardu.

 19. 19.Informatívna správa o spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Poskytnutie pomoci odídencom v MČ Bratislava-Vrakuňa“ z výzvy s názvom IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

 20. 8/A.Petícia proti výstavbe chodníka na Majerskej ulici

 21. 20.Rôzne

 22. 21.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia