Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 19.09.2023

 • 19. septembra 2023, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [63.14 kB]
 • Schválený program[182.51 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

 3. 3.Správa o výsledkoch práce a činnosti Okresného veliteľstva Bratislava II v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

 4. 4.Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2022 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

 5. 5.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 6. 6.Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 7. 7.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026.

 8. 8.Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2023.

 9. 9.Kontrola poskytovania finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

 10. 10.Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 11. 11.Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2023.

 12. 12.Memorandum o rozdelení nenávratného finančného príspevku z výzvy s názvom IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine medzi Hlavným mesto Bratislava a mestskými časťami na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 

  Materiály
 13. 13.Analýza súčasného stavu Strediska verejnoprospešných služieb a koncepcia ďalšieho riešenia strediska a zabezpečovania verejnoprospešných služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 14. 14.Zámer využitia nebytových priestorov v objekte na Toplianskej 7 v Bratislave, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 15. 15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2023 zo dňa 19.09.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

  Materiály
 16. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č....../2023 o Architektonickej štúdií ,, Polyfunkčný komplex Nový Majerhof“.

  Materiály
 17. 17.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2023 o miestnom
  poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa zo dňa 25.4.2023.

 18. 18.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom Rajecká 1,3 v Bratislave , v mestskej časti časti Bratislava-Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa, vlastníkovi bytu.

 19. 19.Žiadosť spoločnosti TERMMING, a. s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v rámci investičného zámeru “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v Bratislave-Vrakuni“.

 20. 20.Žiadosť nájomcu Dušana Pažitku o predĺženie doby nájmu na časť pozemku na Estónskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pod predajným stánkom tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 21. 21.Návrh na zvýšenie ceny nájmu za prenájom pozemku 24 m2, parc. č. 2576/3 na Majerskej ulici v Bratislave, ktorého nájomcom je Kiss Jozef na základe zmluvy č. 13/94-109 zo dňa 12.12.1994.

 22. 22.Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky – Peter Nebehaj.

 23. 23.Petícia proti výstavbe chodníka na Majerskej ulici.

 24. 24.Správa Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za rok 2022.

 25. 25.Rôzne

 26. 26.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia

 27. 12/A.Návrh dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.