Miestne zastupiteľstvo - 9. zasadnutie 23.04.2024

 • 23. apríla 2024, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [54.91 kB]
 • Schválený program[177.98 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

  UzneseniaUznesenie
 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026.

 4. 4.Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2023.

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2024 zo dňa..... o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 6. 6.Návrh na schválenie zámeru na prevod vlastníctva stavby na Vážskej 34, súpisné číslo 5012 v Bratislave a pozemku pod stavbou a na prináležiacom dvore parc. č. 3606, evidovaných na LV č. 2764, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, pre účely zriadenia strednej školy formou obchodnej verejnej súťaže.

 7. 7.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy týkajúcej sa nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava, pre FANTASTICKÁ – občianske združenie, so sídlom Jabloňová 8, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52441334.

 8. 8.Žiadosť Zsolta Szaba o predĺženie doby nájmu trhových stolov na Rajeckej ul. Bratislave na maloobchodný predaj ovocia, zeleniny a kvetov.

 9. 9.Žiadosť o nájom nebytových priestorov o výmere 55 m2 v objekte na Železničnej 6 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.

 10. 10.Žiadosť Zsolta Szaba o predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 491/57 pod predajným stánkom o výmere 6 m2 na trhovisku Rajecká ul. Bratislava, za účelom predaja čerstvých vajec.

 11. 11.Žiadosť nájomcu Felixa Horínka – Fel, Slatinská 5021/16, 821 07 Bratislava, IČO: 11 894 059, o predĺženie doby nájmu v zmysle zmluvy o nájme Ev. č. MČ: 139/2014 na nájom nebytových priestorov – skladu na Bebravskej ul. v Bratislave.

 12. 12.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 491/120, evidované na LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rajeckej 38A-40 za účelom zriadenia prístupovej rampy bezbariérového prístupu do vchodu domu na Rajeckej č. 38/A v Bratislave.

 13. 13.Žiadosť Marcela Salaja o odkúpenie pozemku parc. č. 3056 o výmere 93 m2 a v zmysle geometrického plánu novovytvoreného pozemku parc. č. 3060/2 vo výmere 36 m2, cez ktoré prechádzajú vodovodné potrubia BVS, na Majerskej - záhrady, Bratislava, k. ú. Vrakuňa, za účelom pričlenenia k jeho záhrade, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 14. 14.Žiadosť Zoltána Vargu o odkúpenie pozemku parc. č. 3059 vo výmere 168 m2, v ochrannom pásme vodovodného potrubia BVS, na Majerskej – záhrady, Bratislava, k. ú. Vrakuňa, za účelom pričlenenia k jeho záhrade, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 15. 15.Žiadosť PROFIVODAR,s. r.o. o nájom nebytového priestoru o výmere 48,74 m² na Bodvianskej 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave, na skladové účely

 16. 16.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom Rajecká 5,7 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vlastníkom bytov.

 17. 17.Návrh Dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia