Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie 12.12.2023

 • 12. decembra 2023, 08:30 h
 • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie
 • Pozvánka [56.17 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa zápisnice, schválenie programu.

 2. 2.Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2018-2022, 2022-2026.

 4. 4.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2024.

 5. 5.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3, Bratislava za školský rok 2022/2023.

 6. 6.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, Bratislava za školský rok 2022/2023.

 7. 7.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1, Bratislava za školský rok 2022/2023.

 8. 8.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Bodvianska 4, Bratislava za školský rok 2022/2023.

 9. 9.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10, Bratislava za školský rok 2022/2023.

 10. 10.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková 20, Bratislava za školský rok 2022/2023.

 11. 11.Odvolanie člena Komisie pre kultúru a šport.

 12. 12.Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024.

 13. 13.Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023.

 14. 14.Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 15. 15.Návrh na schválenie dohody o povolení mesačných splátok dlhu v nájomnom byte – Eisnerová.

 16. 16.Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.

 17. 17.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom Bučinová 2,4 v Bratislave v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vlastníkom bytov.

 18. 18.Žiadosť Jozefa Holeka, Bratislava o nájom časti nebytového priestoru v objekte na Železničnej 6 v Bratislave pre účely výučby hry na klavír ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 19. 19.Žiadosť spoločnosti TERMMING, a. s. Bratislava o nájom nebytových priestorov pre inštalovanie odovzdávacích staníc tepla v objektoch na Vážskej 34, Čiernovodskej 25, Bodvianskej 21A a Toplianskej 5 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 20. 20.Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý nájom stavby na Vážskej 34, súpisné číslo 5012 v Bratislave a pozemku pod stavbou a na prináležiacom dvore parc. č. 3606, evidovaných na LV č. 2764, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, pre účely zriadenia strednej školy alebo gymnázia formou obchodnej verejnej súťaže.

 21. 21.Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o predloženie stanoviska miestneho zastupiteľstva k odňatiu pozemkov registra „C“ KN“ parc. č. 3605/1, evidovanom na LV č. 1517 a parc. č. 3605/2, evidovanom na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta zverených do správy mestskej časti, v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu ich potreby vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej informácie.

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia